Pravidlá a podmienky

  • Ste jedným z týchto zariadení: Domov pre seniorov, Domov so zvláštnym režimom, Domov pre osoby so zdravotným postihnutím a Denné stacionáre?
  • Organizujete alebo vytvárate podmienky na zapájanie seniorov z Vášho okolia do života klientov Vášho zariadenia?
  • Vedú Vaše činnosti k preukázateľnému prínosu skvalitnenia života Vašich klientov v oblasti ich aktivizácie, zvýšenia sociálnych kontaktov, vzdelávania, zapájania sa do voľnočasových aktivít?
  • Realizujete činnosti dlhodobo, minimálne však tri mesiace?
  • Pomáhajú Vám tieto činnosti k zvýšeniu počtu dobrovoľníkov z radov seniorov?
  • Ide o bezplatnú, spontánnu a dobrovoľnú činnosť uľahčujúcu alebo skvalitňujúcu život Vašich klientov?
  • Ak chcete byť zaradení do nominácie, musíte vyplniť prihlášku so všetkými povinne označenými poľami.
  • Organizátori projektu majú právo si vyžiadať doplňujúce informácie na overenie platnosti údajov uvedených v prihláške.