Zásady dobrej duše

 

Pomáhať je ľudské. Projekt Dobrá duša nie je súťaž, v ktorej vyhráva lepší či rýchlejší.
Vyhráva tu každý: ten, kto sa rozhodne pomáhať, i ten, komu sa pomoci dostáva.


Viac informácií

Poznáme víťazov ocenenia Dobrá duša za rok 2018!

Odborná porota sa aj tento rok rozhodla oceniť a titul Dobrá duša odovzdať 3 dobrovoľníkom a jednému zariadeniu za ich aktívny a srdečný prístup, optimizmus a ochotu pomáhať seniorom odkázaným na pomoc.

Ocenenie Dobrá duša  v kategórii jednotlivci získali traja dobrovoľníci Ľubica Krúpová, Mária Tamášiová a Ján Gajda.

Pani Ľubica Krúpová pracuje ako dobrovoľníčka v ZpS Senior v Martine. Navštevuje ho 2-krát týždenne, pomáha sociálnym pracovníčkam i klientom, medzi jej aktivity patrí varenie i upratovanie, pomáha s drobnými nákupmi a klientom spríjemňuje chvíle pri spoločnom štrikovaní, pletení z papiera a prechádzkach. Jej pomoc a ochotu oceňuje aj pani riaditeľka Mgr. Idka Čipkalová Výpomoc pani Krúpovej hodnotíme veľmi pozitívne, hlavne pri kŕmení klientov, pri upratovaní jedálne, klientky sa tešia, keď príde. Je veľmi príjemná a rozdáva navôkol úsmev.“

Pani Mária Tamášiová pomáha od roku 2011 v Centre sociálnych služieb TAU v Turom. Patrí jej zásluha za organizáciu medzigeneračných stretnutí i vzniku tanečnej country skupiny Mississippi, v ktorej pôsobia seniori zo zariadenia. So skupinou sa prezentujú na rôznych festivaloch. Na fotografii: Katarína Adamcová z HARTMANN-RICO, Mária Tamášiová a Eva Šaradínová z HARTMANN-RICO.

Pán Ján Gajda je klientom Centra sociálnych služieb Radosť vo Výrave od roku 2013, odkedy každodenne pomáha imobilným klientom v zariadení, sprevádza ich na vozíku pri prechádzkach po dedine, ale pomáha aj s rúbaním dreva, zberom ovocia, odpratávaním lístia, snehu, i roznášaním pošty.

Ocenenie v kategórii zariadenie získal Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium v Banskej Bystrici. Za zariadenie ocenenie prevzala pani riaditeľka PhDr. Jana Dupáková. Na fotografii zľava: pani riaditeľka PhDr. Jana Dupáková, pani Silvia Žabková

Oceneným srdečne gratulujeme!

Už po siedmy krát sme oceňovali Dobrú dušu!

Dobrovoľníctvo je jednou z najkrajších možností sebarealizácie, platí to nielen pre mladých ľudí. Hoci seniorov spoločnosť často vníma ako slabších, aj medzi nimi sa nájdu Dobré duše, ktoré sú ochotné pomáhať blízkym. Dôkazom je už 7. ročník projektu, do ktorého sa zapojili domovy a jednotlivci z celého Slovenska.

Titul Dobrá duša za rok 2017 získali pani Božena z Bratislavy, pán Ján z Nitry a pani Ľudmila z Lontova.

Dobrá duša 2017 v kategórii jednotlivci

1. miesto paní Božena    

Pani Božena žije v Domove Pri Kríži už sedem rokov. Prišla z vlastnej vôle, chcela žiť medzi seberovnými. V domove sa jej darí udržiavať pozitívne myslenie v každodennom živote a snaží sa byť najmä duševnou oporou pre ostatných seniorov.        

Pani Božena je aktívna seniorka a rada poskytne pomoc v rámci svojich možností. Má patronát najmä nad jednou obyvateľkou z lôžkového oddelenia, pani, ktorej veľké zmeny v správaní a postoji k ostatným obyvateľom a životu sú dôkazom dobrej a poctivej práce a pozitívneho myslenia pani Boženy.

2. miesto Ján z Nitry    

Pán Ján aktívne navštevuje Zariadenie pre seniorov v Borinka v Nitre. Obyvateľov sa mu darí inšpirovať k aktivitám vďaka organizovaniu podujatí, spoločenských hrách ako šach, dáma alebo lúštenie sudoku. K aktívnemu starnutiu sa tiež snaží prispievať spoločným prechádzkami. 
Dobrovoľnícka práca pána Jána spočíva v navštevovaní klientov, predčítaní, prechádzkami s vozíčkarmi či spoločenských hrách, no i sponzorskej podpore. S klientmi športuje a podieľa sa aj na tvorivých dielňach. Hrá na gitaru, nacvičuje s klientmi program, pomáha pri vydávaní interného časopisu a organizovaní výletov.         

3. miesto Ľudmila z Lontova    

Pani Ľudmila aktívne prispieva od roku 2013 k lepšiemu životu v Zariadení sociálnych služieb Platan v Lontove, kde sa do dobrovoľníckych aktivít zapája na dennej báze. Pomáha tak spolu 43 klientom zariadenia, najmä v kultúrnej a duchovnej oblasti.       

V zariadení sociálnych služieb pracovala aj pred odchodom do dôchodku, no naďalej mala potrebu pomáhať. Aktívne presadzuje ľudský prístup ku klientom domova.

Dobrá duša 2017 v kategórii zariadenie

Zariadenie pre seniorov Pri Kríži v Dúbravke

Titul Dobrá duša v kategórii zariadenie získalo v tomto roku Zariadenie pre seniorov Pri Kríži v bratislavskej Dúbravke. „Ľudia zabudnú, čo ste povedali, zabudnú, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa vás cítili,“ to je motto zariadenia, ktoré funguje už od roku 1991. V zariadení žije celoročne 176 seniorov. O obyvateľov sa stará nielen kolektív vľúdnych a obľúbených zamestnancov, ale i aktívni seniori. Jednou z takýchto dobrovoľníčok je aj ocenená titulom Dobrá duša pani Boženka.

 

6. ročník „Dobrej duše“ pozná svojich víťazov!

Sme nesmierne radi, že stále nachádzame ľudí, ktorí radi pomôžu iným, napriek tomu, že sami potrebujú pomoc. Takáto ľudskosť a duševná podpora je pre seniorov nesmierne dôležitá, preto si dobré duše zaslúžia uznanie. Aj tento rok sme s radosťou odovzdali ocenenia za dobrovoľnícku činnosť pani Evke Kuklovej z Nitry, pani Márii Sojakovej z Nemeckej a pánovi Antonovi Michelemu z Handlovej.

Dobrá duša 2016 v kategórii jednotlivci:

1. miesto Eva Kuklová    

Od roku 2010 navštevuje Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov Borinka v Nitre. Pani Eva pochádza z Bratislavy, ako sama hovorí, odjakživa ju fascinovala práca s deťmi, preto sa rozhodla pre štúdium pedagogiky. Pracovala ako učiteľka, neskôr riaditeľka materskej školy, ale aj ako vedúca odboru na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja. Zmena v jej živote prišla po úraze v roku 2009, kedy si zlomila pravú ruku. Počas obligátnych vyšetrení jej bola oznámená zdrvujúca správa – diagnostikovali jej rakovinu. V období, počas ktorého musela prekonať niekoľko cyklov chemoterapie, začala navštevovať Borinku, kde spoznala mnohé životné príbehy. Klientom centra pomáha nielen pravidelnými návštevami, počas ktorých využívajú miestny park na prechádzky, rozhovory i čítanie, organizuje výlety v Nitre a blízkom okolí, no podarilo sa jej pomôcť aj finančne, keď sa rozhodla príbeh niektorých seniorov prihlásiť do charitatívnych súťaží.

2. miesto Mária Sojaková    

Pani Mária sa venuje dobrovoľníckej činnosti denne, už sedem rokov. Narodila sa v roku 1941, v Kolíne (ČR). Pre vážne zdravotné problémy prišla do domova dôchodcov a sociálnych služieb HRON v Nemeckej v roku 2010. Ocenenie Dobrá duša jej patrí za každodenné láskavé skutky, ktorými spríjemňuje chvíle svojim spoluobyvateľom. Vo voľnom čase sa venuje najmä háčkovaniu, vďaka ktorému pomohla vyzdobiť priestory domova. Hoci od roku 2015 bojuje s vážnym ochorením, jej entuziazmus a optimizmus je inšpiráciou pre mnohých, preto jej ocenenie právom patrí.

3. miesto Anton Michele    

Pán Anton má 79 rokov a celý život zasvätil hudbe a hudobným nástrojom. V roku 2014, keď v Handlovej vzniklo Senior Centrum Handlová n.o., pán Michele sem začal chodiť navštevovať známych. Po niekoľkých návštevách sa mu podarilo vytvoriť spevácky zbor. Pravidelné spevácke skúšky sú obľúbeným a vyhľadávaným spestrením utorkových dopoludní, a zbor „Hviezdičky“ neodmysliteľnou súčasťou každej kultúrnej akcie. „Ja sám som dôchodca a nemám toho veľa na rozdávanie, ale som rád, že hudba je to, s čím sa môžem a chcem s ostatnými podeliť“, hovorí.

Dobrá duša 2016 v kategórii zariadenie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON v Nemeckej

DD a DSS HRON získal ocenenie Dobrá duša nielen vďake starostlivosti o svojich klientov. Motto zariadenia znie: „Vlastný zmysel nachádzame v tom, že pomáhame hľadať zmysel iným.“ Výnimočnosť tejto inštitúcie spočíva v edukačných aktivitách. Osobitý je aj prístup k dobrovoľníkom, tým nezamestnaným, pomáha nájsť uplatnenie na trhu práce získaním praxe, pracovných návykov.

Okrem zdravotníckej starostlivosti poskytuje svojim klientom spríjemnenie voľných chvíľ pestrým programom.  Aktívne sa tu oslavuje Deň Zeme, Medzinárodný deň poézie aj šťastia, využíva sa arteterapia. Seniori sa aktívne zapájajú aj do pomoci iným – trikrát do roka domov organizuje odber krvi.

Všetkým víťazom zo srdca blahoželáme!

Ocenili sme „Dobrú dušu“ za rok 2015

Už po piaty raz s veľkým potešením môžeme vyhlásiť nové výsledky ďalšieho ročníka projektu „Dobrá duša“. Opäť sa nám potvrdilo, že sa medzi seniormi nájdu dobrosrdeční dobrovoľníci, ktorí nezištne pomáhajú tým, ktorí ich pomoc potrebujú.   

Porota v zložení - Mgr. Peter Szabo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Mgr.Lýdia Brichtová,PhD., poradkyňa podpredsedníčky Národnej Rady SR a Kateřina Vašínová zo spoločnosti Hartmann-Rico vyhodnotila z desiatok tipov a odporúčaní troch najlepších jednotlivcov a jedno zariadenie sociálnych služieb. Titulom Dobrá duša za rok 2015 a finančnou odmenou boli odmenené tri dobrovoľnícke aktivity seniorov a jedno zariadenie sociálnych služieb:

Dobrá duša 2015 v kategórii jednotlivci:

1. miesto Ing. Štefánia Biela

Dvadsať rokov sa venuje sociálnej pomoci a za ten čas toho stihla neúrekom. Spolupracuje s úradom práce, s občianskym združením Prameň nádeje, so sociálnym centrom v Leviciach aj s Partnerstvom v sociálnej inklúzii. Pomohla so zakladaním občianskeho združenia Jelšovka v rámci ZSS Lontov, v ktorom ďalej pôsobí ako tajomníčka. Podieľa sa na organizovaní: pracovnej terapie, tvorivých dielní, výstav, súťaží, vypracovávaní projektov aj pri získavaní dvoch percent z daní. Pre klientov centra organizuje spoločenské udalosti, kalendárne obyčaje, koncerty a predstavenia. Nechýba jej energia, dobré srdce ani duša.

2. miesto Pani JUDr. Tatiana Gottliebová    

Hoci sama bez chodítka nespraví ani krok, vždy je v správnom čase na správnom mieste. Minimálne raz do týždňa ju môžete stretnúť na oddelení dlhodobo chorých, kde pomáha duševne, ale aj právnickými radami. Je dôveryhodná a rešpektovaná, čo sa prejavilo napríklad tak, že sa jej ako členke Rady obyvateľov podarilo zmeniť všeobecno-záväzné nariadenie, aby obyvateľom zostala väčšia časť ich príjmov. Vetu: „Keby nám neboli iní ľahostajní, na svete by bolo lepšie a viac lásky.“ s obľubou nielen hovorí, ale hlavne podľa nej žije.

3. miesto Pani PaedrDr. Mária Danková a pán PaedDr. Dušan Danko

Keď pán Danko chodil navštevovať svoju mamu do zariadenia sociálnych služieb Zobor, zaujímal sa aj o ostatných obyvateľov. Postupne tak vznikol priestor na spoluprácu. S manželkou pokusne zorganizovali niekoľko besied o histórii Nitry a aby to nebolo len suché rozprávanie, okorenili ho štipkou recitovania a spevu za sprievodu harmoniky. Taký úspech nečakali! Klienti mali o debaty obrovský záujem, dnes sa podieľajú na ich organizácii aj na programe.

Manželia Dankovci svoj malý, ale užitočný projekt rozšírili aj do ďalších zariadení a nikto nepochybuje o tom, že energia, ktorú vynakladajú, sa prejavuje na zlepšení duševného stavu klientov sociálnych služieb. Ako málo stačí, aby mal človek radosť zo života...

Dobrá duša 2015 v kategórii zariadenie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírska, Bratislava

Zariadenie vytvorilo podmienky, aby dobrovoľníci mohli organizovať pravidelné aktivity aj jednorazové „brigády. Za rok takto 38 dobrovoľníkov odpracovalo 2 823 hodín. Aj vďaka nim mali v centre pravidelne arteterapiu, biblioterapiu či canisterapiu a bola upravená záhrada, okolie aj umyté okná. Ako dobrovoľníci sa tu uplatňujú študenti, dospelí, ale aj občianske združenia a firmy so záujmom o filantropiou. Za každou dobrovoľníckou aktivitou stojí koordinátor zariadenia, ktorý propaguje činnosť zariadenia a hľadá vhodné aktivity pre dobrovoľníkov. Aj z cudziny. V rámci programu Erazmus už štyri roky chodia do centra dobrovoľníci z rôznych kútov sveta. Zariadenie v spolupráci s dobrovoľníkmi participuje aj na tradičných podujatiach, akým sú Deň krivých zrkadiel, Naše mesto či Hodina deťom.

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

Dobrá duša 2015

Prihlášky do piateho ročníka súťaže „Dobrá duša“ je potrebné odoslať do 31.3.2016. Do projektu sa môžete prihlásiť sami alebo Vás môže prihlásiť iná osoba či inštitúcia. Projekt je určený pre dobrovoľníkov jednotlivcov nad 60 rokov a  zariadenia sociálnych služieb. Pre všetkých ocenených sú pripravené hodnotné finančné i vecné odmeny. Informácie o projekte vrátane formulára prihlášky k nasledujúcemu ročníku projektu nájdete tu.

 

Poznáme Dobré duše za rok 2014

Projekt Dobrá duša už štvrtý rok hľadá a odmeňuje ľudí, ktorí dobrovoľne pomáhajú tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Napriek tomu, že v zariadeniach sociálnych služieb dostávajú seniori všetku potrebnú starostlivosť, vždy im dobre padne, ak majú vo svojej blízkosti „dobrú dušu“, ktorá im spríjemní voľné chvíle nejakou nevšednou aktivitou či pomôže vypočutím ich starostí a radostí z ich života. Aj preto je dôležité podporovať dobrovoľníctvo medzi seniormi a šíriť pozitívny príklad, ktorý motivuje aj ďalších ľudí k zmysluplným aktivitám. Seniori sa tak aktívne zapájajú do života v komunite a získavajú nový zmysel života. Projekt Dobrá duša sa snaží vyhľadať a oceniť takýchto dobrovoľníkov – seniorov, ktorí sa vždy v uplynulom roku aktívne zapájali do dobrovoľníckej práce v zariadeniach sociálnych služieb. Takisto nezabúda a oceňuje aj inštitúcie, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a podporujú ich ústretovým prístupom.

Partneri projektu sú spoločnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  a HARTMANN – RICO spol. s r.o. .

 Z mnohých tipov a odporúčaní nakoniec porota vyhodnotila troch najlepších jednotlivcov a jedno zariadenie, ktorí získali titul Dobrá duša 2014:

 

Dobrá duša 2014 v kategórii jednotlivci:

1. miesto Katarína Švecová

Venuje sa dobrovoľníctvu na dennej báze už viac ako osem rokov. Na pôde ZSS Viničky v Nitre je predsedníčkou Výboru obyvateľov, ktorý sa stará o ochranu záujmov ostatných seniorov. Pomáha s elánom a svojim pozitívnym prístupom dokáže inšpirovať aj ďalších obyvateľov zariadenia. Založila a vedie spevácky zbor, kde šíri svoju lásku k ľudovej piesni. Zbor je aktívny a pravidelne sa zúčastňuje na rôznych kultúrnych podujatiach v okolí.

2. miesto Mária Tokárová    

Dobrovoľníctvu sa venuje celý život, pretože ju matka, ktorá prežila pobyt v koncentračnom tábore v Osvienčime naučila, podeliť sa aj s posledným kúskom chleba a pomáhať tam, kde je pomoc potrebná. Napriek aktívnemu spôsobu života, bola po tretej mozgovej príhode prinútená zaradiť sa do zariadenia Domov pokornej staroby v Košiciach. Tu tiež neprestala s dobrovoľníckou činnosťou a denne pomáha ťažko chorým obyvateľom.

3. miesto Božena Gombíková

V zariadení sociálnych služieb Nitrava, ktorého je obyvateľkou, sa venuje dobrovoľníckym aktivitám od roku 2008. Pravidelne niekoľkokrát denne sa stará o ležiacich nevládnych obyvateľov. Pomáha im s nákupmi, so samoobslužnou činnosťou pri podávaní stravy a v neposlednom rade s nimi komunikuje, aby sa necítili sami a opustení. Sama pre seba tak našla zmysluplnú činnosť, ktorá je jej zároveň odmenou.

Čestné uznanie

Čestné uznanie dostala aj Margita Švecová, ktorá každý rok už 19 rokov pečie pre zaradenie Kreatív v Klasove vianočné pečivo pre všetkých jeho 141 obyvateľov. Druhé čestné uznanie porota udelila pani Emílií Horváthovej za jej každodennú dobrovoľnícku činnosť a pomoc pánovi Horákovi z Domova pri Kríži v Bratislave. 

 

Dobrá duša 2014 v kategórii zariadenie

DSS SENIUM, Banská Bystrica
Riaditeľka PhDr. Jana Dupáková      

Za celkovú organizáciu dobrovoľníckej práce. Zariadenie má vypracovanú samostatnú smernicu o dobrovoľníctve. Organizuje Dni a Týždne dobrovoľníctva v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici. Jedenásti stáli dobrovoľníci sa starajú o atraktívne vypĺňanie voľného času seniorov a takisto aj o úpravu okolia zariadenia. Nezamestnaným dobrovoľníkom pomáha zariadenie uplatniť sa na trhu práce aj tým, že nadobudnú prax a stále pracovné návyky.   

 

Čestné uznanie

ZSS Borinka, Nitra
Riaditeľka Ing. Jozefína Vlčková

Zariadenie rozvíja dobrovoľnícke aktivity v dvoch rovinách: 1. firemné dobrovoľníctvo (Deň poďakovania), 2. prosociálne správanie jednotlivca (adresnou pomocou jednotlivcom/klientom).

ZSS Nitrava, Nitra
Riaditeľka Mgr. Katarína Slováčiková

Zariadenie spolupracuje s mnohými organizáciami: so žiakmi miestneho gymnázia, so Zväzom diabetikov, s pracovníkmi ÚPSVaR či so Slovenským červeným krížom na mnohých dobrovoľníckych aktivitách.

Čestné uznanie

Čestné uznanie dostala aj Margita Švecová, ktorá každý rok už 19 rokov pečie pre zaradenie Kreatív v Klasove vianočné pečivo pre všetkých jeho 141 obyvateľov. Druhé čestné uznanie porota udelila pani Emílií Horváthovej za jej každodennú dobrovoľnícku činnosť a pomoc pánovi Horákovi z Domova pri Kríži v Bratislave.